نيروهای آمريکا در دنباله عمليات جستجو برای يافتن و اسير کردن باقيمانده افراد سازمالان تروريستی القاعده و طالبان، چندين غار را در خاور افغانستان منفجر کردند. يک سخنگو نظامی آمريکا گفت حدود ۱۱۰ سرباز آمريکائی نواحی کوهستانی نزديک مرز پاکستان و افغانستان را کاملا ً کاوش کردند و در پايان کاوشها، غارهای منطقه را منهدم ساختند. سربازان آمريکائی در اين عمليات با افراد دشمن رو به رو نشدند و اسلحه ای کشف نکردند. نيروهای ائتلاف ضدتروريسم ماه هاست که نواحی خاوری افغانستان و نواحی نزديک مرز پاکستان را مرتباً کاوش می کنند.