آريل شارون نخست وزير اسرائيل در ديداری با اعضای ارشد کابينه خود ، نحوه پاسخگوئی به رشته حملات اخير افراطيون فلسطينی عليه اسرائيليان را مورد بحث قرار داد . آقای شارون ، درپی دو حمله ديروز افراطيون فلسطينی در کرانه باختری رود اردن که به کشته شدن چهار اسرائيلی انجاميد ، تشکيل اين جلسه را خواستار شد . تيپ شهدای الاقصی که شاخه ای انشعابی از جناح فتح به رهبری ياسر عرفات است مسئوليت اين حملات را برعهده گرفته است . دراينحال بگفته شاهدان فلسطينی ، سربازان اسرائيل دست به حملاتی شبانه به چند روستای اطراف بيت اللحم زدند و مجدداً وارد شهر قلقيليه شدند . هيچ گزارشی از درگيری و زد وخورد نرسيده است .