در برنامه زير ذره بين دوشنبه ۲۷ام ماه می، دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگاربين المللی و تحليلگر سياسی مقيم لندن به پرسش های فرح جهانگيری درارتباط با سفر پرزيدنت بوش به مسکو و گفتگوهای او با همتای روسی اش در زمينه پيوندهای هسته ای روسيه باايران، انتشارقطعنامه دادگستری تهران درباره منع درج گزارشهای جانبدارانه درباره مذاکره با آمريکا رسانه ها و موج تازه حملات محافظه کاران عليه نويسندگان و ناشران، پاسخ می گويد.