دونالد رامسفِلد وزير دفاع آمريکا حاضر نشده درباره مقاصد نظامی آمريکا در مورد عراق چيزی بگويد و فقط گفته است که اظهار نظر در اين مورد نابخردانه است. سخنان ديروز آقای رامسفلد در پی گزارشهای رسانه ها ايراد شد که از بروز اختلاف بين مقامات نظامی و غيرنظامی وزارت دفاع آمريکا در باره حمله احتمالی آمريکا به عراق حکايت می کرد. چندين روزنامه گزارش کرده اند که مقامات نظامی آمريکا می کوشند هرگونه اقدام را دست کم تا سال آينده به تعويق اندازند زيرا منابع نظامی آمريکا در اثر عمليات جاری در افغانستان محدود شده است. اما معاون ستاد کل نيروهای مسلح آمريکا (ژنرال پيتر پِيس) که به اتفاق وزير دفاع آمريکا با خبرنگاران صبحت می کرد گفت آمريکا آماده است هر مأموريتی را که دولت از آن بخواهد به انجام برساند.