اواخر وقت پنجشنبه در وزارت نفت ايران در مرکز تهرات آتش سوزيی روی داد که در جريان آن يک نفر کشته و دست کم ۱۰ نفر زخمی شدند . آتش نشانان ۶ پايگاه اداره آتش نشانی به محل حريق اعزام شدند، اما فرو نشاندن آتش تقريبا ۴ ساعت طول کشيد. به گزارش خبر گزاری رسمی ايران، آتش نشانان توانستند از گسترش حريق به طبقه يازدهم که شماری از کارکنان ساعتها در آنجا بدام افتاده بودند، جلوگيری کنند . مقامات می گويند علت آتش سوزی ، اتصال در برق مدار کوتاه بوده است . تنها قربانی اين حادثه يک زن جوان بود که در دود خفه شد