پنج سال پيش در چنين روزي، محمد خاتمي، با شعار فردای بهتر برای ايران، در انتخابات رياست جمهوری پيروز شد. پس از گذشت ۵ سال، بر اساس گزارش رسانه های داخلی ايران، مردم همچنان با معضلات اجتماعی و اقتصادی روزافزون دست بگريبانند. به مناسبت فرارسيدن دو خرداد، ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با مهندس جواد امامي، از فعالين جنبش دانشجويي و سردبير روزنامه توقيف شده گزارش روز. توجه شما را به اين گفت و شنود جلب ميکنيم.: