قرار است امروزدر شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد تمديد دوره ماموريت نيرو های بين المللی پاسدار صلح در افغانستان رای گيری شود. ماموريت اين نيرو تامين امنيت کابل و دولت موقت افغانستان است. در قطعنامه ای که با حمايت آمريکا تسليم شورای امنيت شده است ماموريت نيرو های بين المللی از تاريخ بيستم ماه ژوئن، بمدت ۶ ماه تمديد می شود. انتظار می رود در اين دوره ترکيه فرماندهی اين نيروی ۴۶۰۰ نفری را از بريتانيا تحويل بگيرد.