بريتانيا ميگويد در پاسخگوئی به تهديدهای امنيتی خود را برای خارج سازی فوری ديپلماتهايش و اعضای خانواده هايشان از پاکستان آماده ميکند. جک استراو وزير امور خارجه بريتانيا ، در بيانيه ای گفت تهديدهای امنيتی بعمل آمده عليه منافع بريتانيا در پاکستان ، موجب شده است که لندن ، تصميم مربوط به کاهش سطح نمايندگی خود در اسلام آباد را اتخاذ کند . بامداد امروز سفارت بريتانيا در اسلام آباد، به شهروندان بريتانيا که در پاکستان زندگی و کار ميکنند هشدار داد که در پی سلسله تهديدهای بعمل آمده در زمينه بمب گذاری عليه منافع بريتانيا در پاکستان ايمنی آنان در معرض خطر بيشتری قرار گرفته است . امروز دواير کنسولی و رواديدِ سفارت بريتانيا در اسلام آباد بسته بود و انجمن بريتانيا نيز تمامی دفاتر خود در پاکستان را برای مدتی نامحدود تعطيل کرده است .