سازمان مجاهدين خلق ، گروه مخالف رژيم ايران که در خارج از کشور مستقر است ، مسئوليت انفجار امروز در تهران را پذيرفته است . به گزارش راديو دولتی ايران ۲ نفر مجروح شد ه اند و خساراتی جزئی ، به چند ساختمان وارد آمده است . سازمان مجاهدين خلق می گويد اين حمله را به تلافی آنچه که موج جديد اعدامهاو مجازاتهای ظالمانه ناميده ، انجام داده است . بنا به گزارشها ، انفجار در نزديکی يک ساختمان نظامی در تهران روی داد و دو عابر را زخمی کرد.