آمريکا می گويد اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می دهد تروريستها احتمالا ً قصد دارند در ترکيه به يک حمله تروريستی دست بزنند و احتمالا ً هواپيمائی کشوری ترکيه را آماج قرار خواهند داد. در اطلاعيه ای که عصر ديروز صادر شد گفته شده است که اطلاعاتِ به دست آمده تأييد نشده و پراکنده است. گفته می شود که دولت ترکيه قبلا ً برای مقابله با چنين رويداد احتمالی تدابير شايسته ای در نظر گرفته است.