خانم روکا برای کاهش تنش بين پاکستان و هند از طرف آمريکا به هند سفر کرده است