رئيس کميسيون مجلس شورای اسلامی ايران با رئيس کميسيون سياست خارجی مجلس آلمان ديدار کرد و خواستار روابط ايران و آلمان شد