اين اسب سه ساله از اسبهای خانواده ای که در حومه شهر واشنگتن به پرورش اسب اشتغال دارند، می باشد