آيت الله امينی نايب رئيس مجلس خبرگان می گويد ما روحانيان به مردم دروغ گفتيم!