بعد از ٢٣ سال اشغال و جنگ، درهای افغانستان بروی خارجيان دوباره باز می شود و اين باعث جنب و جوش عجيبی در اين کشور شده است