مقامات نظامی بريتانيا در افغانستان می گويند نيرو های ائتلاف شماری از جنگجويان القاعده و طالبان را کشته اند .به گفته اين مقامات درگيری هنگامی آغاز شد که نيرو های استراليائی مستقر در ايالت شرقی پکتيا ، در روز پنجشنبه مورد حمله قرار گرفتند. يک سخنگوی نظامی نيرو های بريتانيا امروز در پايگاه هوائی بگرام به خبر نگاران گفت نيروهای ائتلاف دست به چند حمله هوائی زدند که طی آن شماری از افراد دشمن کشته شدند. به گفته اين سخنگو نيرو ی يک هزار نفری متحدين تلفاتی نداشت. اين تازه ترين مورد از در گيری در نبرد ضد تروريستی تحت رهبری آمريکا در افغانستان است .