کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد درتلاشی برای تسريع پايان بخشيدن به تقسيم قبرس ضيافت شامی با شرکت رهبران يونانی و ترک اين جزيره دريای مديترانه ترتيب داد. درپايان اين ضيافت که سه ساعت به طول انجاميد گلافکوس کلريدس رئيس جمهوری قبرس و رئوف دنکتاش رهبرجامعه ترک های قبرس درحضورعکاسان خبرنگار دست يکديگر را فشردند و گفتند که ديدار خوبی با يکديگر داشته اند، اما توضيحات بيشتری ندادند. آقای عنان پيشتر در روزچهارشنبه گفتگوهايی به طورجداگانه با دو رهبر قبرس به عمل آورده بود. وی خواهان آن است که آن ها تا ماه ژوئن مسائل عمده فيمابين را حل کنند. يونانيان قبرس خواستار وحدت اين جزيره هستند، درحالی که جامعه ترک ها خواهان تشکيل اتحاديه ای نه چندان محکم بين دو بخش قبرس می باشند.