پليس ترکيه می گويد دو بمب به فاصله چند دقيقه از يکديگر يکی در محله اعيان نشين و ديگری در ناحيه تجاری استانبول منفجر شد. بمب اول در يک پارک و بمب دوم در حدود يکصد متری هتل مجلل ريتس کارلتون منفجر شد. گزارشی از صدمات و خسارات نرسيده است و . به گزارش خبرگزاری آسوسيتد پرس پليس اندکی پس از انفجارها، يک نفر را در پارک بازداشت کرده است و او را به عنوان مظنون نگاهداشته است.