ديشب زمين لرزه نسبتاً شديدی ، منطقه خليج سانفرانسيسکو در ايالت کاليفرنيای آمريکا را به لرزه درآورد . کانون اين زمين لرزه در شهر گيلروی درجنوبشرقی شهر سانفرانسيسکو قرار داشت و شدت آن ، پنج و دو دهم درجه ريشتر بود . بنا به گزارشهای رسيده از منطقه ، زمين برای ده ثانيه به لرزش و غرش درآمد و در پی زمين لرزه اصلی ، چهار پس لرزه هم روی داد . در سال ۱۹۸۹ منطقه سانفرانسيسکو شاهد زمين لرزه ای با شدت هفت درجه ريشتر بود که به کشته شدن بيش از ۶۰ نفر انجاميد .