تصميم حزب ليکود در عدم شناسائی دولت فلسطين، شکستی برای شارون و پيروزی برای بنيامين نتيانياهو...مصاحبه آقای خرازی با يکی از شبکه های تلويزيونی در آمريکا و عکس العمل آقای لاريجانی در مورد رابطه با آمريکا و بحران خاورميانه... فعاليت مجدد صحنه سياسی ايران زمانی که انتخابات شورای شهر دوباره آغاز می شود...با ادامه توقيف روزنامه بيان و شدت عمل به زندانيان سِاسی، مسئله وفاق ملی هم بدست فراموشی سپرده می شود