در اين هفته باز هم نام عراق در ارتباط با تروريسم و مغازله آن کشور با سازمان ملل متحد در مورد بازرسی های تسليحاتی تازه، و خبرهای ديگر، بر سر زبانها بوده است. ما با يک کارشناس آمريکائی مسائل خاورميانه و جنبشهای اسلامی بنيانگرايانه به نام دکتر کِنِث کَتزمَن، عضو دفتر پژوهشهای کنگره آمريکا، در واشنگتن درباره مسائل مهمی که به عراق مربوط نمی شود گفتگو کرديم .