نظر آقای دکتر لاجوردی در مورد حفظ تماميت ارضی ايران