اختلافات شما و ژنرال دوستم که با کمک سازمان ملل متحد که به يک قطعنامه رسيديد بر سر چه بود؟