هزاران نفر از مردم هلند در کليسای روتردام برای آخرين بار نسبت به پيم فور توين، سياستمدار راست افراطی که روز دوشنبه ترور شد ادای احترام ميکنند . امروز ، پس از مراسم تشييع جسد پيم فورتاين به گورستان شهر کوچکی در ساحل دريای شمال منتقل می شود و در تاريخ ديگری به روستائی در ايتالياانتقال می يابد تا بخاک سپرده شود . آقای پيم فور تاين در اين روستا يک خانه ييلاقی داشت . ترور اين سياستمدار هلندی که بخاطر شعار های ضد مهاجرت و گرايش های هم جنس گرايانه اش شهرت داشت، هم طرفدارا ن و هم مخالفانش را مبهوت کرد .