سخنان آقای شاهرودی، رئيس قوه قضائيه در مورد بازداشتهای موقت و پيامدهای آن، تضاد بين شخصيت های راست و بخش اصلاح طلب در مورد موضع گيری در رابطه با فلسطين، سخن يکی از نمايندگان مجلس در مورد لزوم عدم بهره برداری از نهادهايی مثل شورای نگهبان و هشدار نسبت به تحولات ناگهانی، آيا می تواند باعث بروز آشفتگی های جديد در ايران بشود..؟ بحث داغ رابطه مجدد ايران و آمريکا