شرکت هواپيمائی نوردِرن چاينا می گويد هيچيک از ۱۱۲ سرنشين و خدمه هواپيمائی که ديروز در آبهای ساحلی شمال چين سقوط کرد زنده نمانده اند .اين شرکت هواپيمائی با ارسال نامه برای خانواده قربانيان با آنها ابراز همدردی کرد ه است . هواپيمای مک دانل داگلاس ام . دی . ۸۲ لحظاتی پيش از فرود ، در شهر ساحلی داليان سقوط کرد . مقامات می گويند سرگرم تحقيق در باره علت سقوط هواپيما هستند . حدود ۴۰ قايق در آبهای نزديک به محل سقوط ، بدنبال اجساد قربانيان می گردند . تا کنون حدود ۶۶ جسد از آب گرفته شده است . هواپيما از فرود گاه پکن بر خاسته بود . اين دومين سانحه هوائی چين ظرف يک ماه گذشته است .