در اين برنامه دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار بين المللی و تحليلگر سياسی به پرسش های فرح جهانگيری درارتباط با اثرات انفجار بمب در باشگاهی درنزديکی تل آويو بر بحران خاورميانه، تهديد آقای خاتمی به استعفا و سياست غيرفعال دولت ايشان درپيش برد اصلاحات، گسترش ابعاد مخالفت شورای نگهبان با مصوبات مجلس ششم و ادعای يکی از نمايندگان مجلس دراين مورد که شورای نگهبان مانع اصلی توسعه سياسی، اقتصادی و سياسی درايران است پاسخ می گويد.