خانم مجاهد در چند روز اقامت خود در پاريس مورد استقبال خبرنگاران اين کشور قرار گرفت