دربرنامه اين هفته شانه به شانه فرح جهانگيری تهيه کننده برنامه، مجموعه ای شامل شرحی کوتاه از تخصص ها و ويژگی های خانم لارا بوش بانوی اول آمريکا، چگونگی مشخص کردن ساعات کار، تفريح، ورزش و مسئوليت های خانوادگی کودکان، و نقش ژنتيک در علاقه افراد به ورزش و توانائی های جسمانی آنها، تهيه کرده است.

مجريان اين برنامه که همراه با قطعاتی از جديدترين آهنگ های موج نو تهيه شده است فرح جهانگيری و منصور هاتفی هستند.