بنا به گزارشهای رسيده از عراق بدليل خطر احتمالی حمله ايالات متحده وزيران کابينه اين کشور و اعضای حزب حاکم بعث تحت تعليمات نظامی قرا رگرفته اند. روزنامه های رسمی بغداد در گزارشهای خود در اين زمينه مينويسند که آشنائی با تکنيکهای نبرد، نحوه استفاده از تسليحات و تئوری نظامی بخشی از اين آموزشها است. به نوشته روزنامه های بغداد اين تعليمات به دستور صدام حسين رئيس جمهوری عراق صورت ميگيرد