مجله تايمز از آقای کرزای بعنوان يکی از قهرمانان آسيا نام برده است