يک قاضی فرانسوی و رييس فدراسيون پاتيناژ فرانسه بعلت نقشی که در رسوايی بازی های پاتيناژ در المپيک زمستانی سال جاری داشتند هرکدام به مدت سه سال از کليه رقابت های پاتيناژ محروم شدند. شورای اتحاديه بين المللی بازی های پاتيناژ روز سه شنبه احکامی عليه Didier Gailhaguet مری رن لو گون يه ، و ديديه گلاگِه Marie-Reine Le Gougne قاضی فرانسوی رييس فدراسيون پاتيناژ صادر کرد. اين احکام پس از يک اجتماع دو روزه شورا برای بررسی نظرات در لوزان سويس اعلام شد. خانم لو گون يه و آقای گلاگه متهم شده اند که درامتيازات رقابت های پاتيناژ در المپيک زمستانی سالت ليک سيتی در آمريکا دست برده اند. اختلاف نظر پيش آمده دراين رقابت ها باعث شد که با يک اقدام بيسابقه به هر دو ذوج روسی و کانادايي مدال طلا داده شود.