دربرنامه زير ذره بين روز چهارشنبه اول ماه مه، دکتر نوری زاده روزنامه نگار بين المللی و تحليلگر سياسی به پرسش های فرح جهانگری درارتباط با شدت گرفتن درگيری های مجلس ششم با شورای نگهبان، سفر ناکام پرزيدنت خاتمی به آسيای ميانه و قفقاز، انصراف دبيرکل سازمان ملل متحد از اعزام يک هيئت بلند پايه حقيقت ياب به جنين و سخنان خانم کونداليزا رايس مشاور امنيت ملی پرزيدنت بوش درباره عدم همکاری ايران در نبرد عليه تروريسم و پاسخ آقای آصفی سخنگوی وزارتخارجه به اين اتهامات، پاسخ می گويد: