در مقر ياسر عرفات در رام الله در کرانه باختری رود اردن ۶ زندانی فلسطينی تحت تعقيب اسرائيل تحويل مقامات بريتانيائی وآمريکائی شدند. بدين ترتيب محاصره مقر رهبر فلسطينی ها توسط اسرائيل رو به پايان است. ظاهرا يک کاروان ديپلماتيک ۶ زندانی فلسطينی را به يک زندان فلسطينی در شهر اريحا منتقل می کند تا زير نظر مراقبان بريتانيائی و آمريکائی باشند. قرار است با انتقال زندانيان به زندان اريحا، اسرائيل به محاصره آقای عرفات پايان دهد .