در پاکستان، محاکمه چهار متهمِ ربودن و کشتن دانيل پرل، روزنامه نگار آمريکائي، از کراچی به حيدرآباد منتقل شده است زيرا اطلاعات به دست آمده توسط مقامات دولت پاکستان نشان می دهد که احتمالا ً توطئه ای برای هدف قرار دادن شهودِ دادستانی کراچی چيده شده است. محاکمه محرمانه احمد عمد شيخ و سه متهم ديگر هفته گذشته در زندان اصلی کراچی آغاز شد. اما پنجشنبه گذشته محاکمه متوقف شد زيرا دادستانی کراچی درخواست کرده بود به دلايل امنيتی محل محاکمه تغيير کند.