سرمه آسايش هشت ساله و دختر يکی از همکاران بخش فارسی است