در کنفرانس سيرا دکتر هوشنگ حسن ياری، استاد دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، و دکتر ناصر انتصار، استاد حقوق و علوم سياسی دانشگاه اسپرينگ هيل، در ايالت آلاباما، به نقد کتابی پرداختند که توسط يک محقق آمريکائی به نام رابرت اولسون زير عنوان "روابط ترکيه با ايران، سوريه، اسرائيل، و روسيه در فرجامين دهه قرن بيستم و مسئله کردها و اسلامگرايان" پرداختند. آقای دکتر انتصار که رياست جلسه را به عهده داشت نکات اصلی بحث درباره مسئله کردها را در گفتگوئی با خبرنگار صدای آمريکا جمع بندی کرده است.