سير تحول ادبيات فارسی طی ۲۲ سال اخير موضوع گفتگوی ستاره درخشش با دکتر احمد کريمی حکاک، نويسنده، منقد ادبی و استاد ادبيات فارسی در دانشگاه واشنگتن در سياتل است.