در ژاپن ، با پيروزی نامزد های مورد تائيداحزاب مخالف در دو انتخابات از سه انتخابات اصلی ، موقعيت جونی شيرو کوئيزومی و حزب حاکم او بشدت لطمه خورده است . نظر سنجی هائی که پس از رای گيری از رای دهندگان بعمل آمده ،نشان می دهد تاکاهيرو کُروايوآ و تاداشی اُتا که هر دو نامزد های احزاب مخالف بودند برای تصدی کرسی ايالت نيگاتا در مجلس اعلا و فرمانداری توکوشيما انتخاب شده اند . تنها پيروزی حزب ليبرال دمکرات ژاپن از آن جونکو کاوااُچی بود که برای تصدی کرسی واکاياما در مجلس سفلی انتخاب شده است . قرار است نتايج رسمی اواخر وقت امروز يا روز دوشنبه اعلام شود .