کاردينال آنتونی بويلاکوا Bevilacqua می گويد رهبران کليسای رومن کاتوليک آمريکا از سياست عدم مدارا با کشيش های متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان حمايت می کنند. وی می گويد هيچ کشيشی که حتی يک بار مرتکب خطای جنسی در ارتباط با کودکان شده باشد حق خدمت در کليسا را ندارد. اظهارات کاردينال آنتونی بويلاکوآ از بيانيه ای که اين هفته رهبران کليسای آمريکا صادر کردند و طی آن گفتند کشيش هائی که به سوء استفاده جنسی مکرر از کودکان سو شهرت دارند، بر کنار خواهند شد فراتر می رود. در آن بيانيه گفته شده بود اسقف های محلی موارد کمتر جدی را بررسی خواهند کرد. قربانيان سوء استفاده جنسی به انتقاد از کليسا به دليل عدم اتخاذ يک موضع روشن و غير سازشکارانه عليه سوء استفاده جنسی از کودکان ادامه می دهند .