بدينوسيله ازشنوندگان عزيزخود درخواست داريم هرچه زودتر از طريق پست الکترونيک ای-ميل، تلفن ويا فکس به مااطللاع دهند که صدای مارا بروی امواج کوتاه بهتر وبيشتر گوش می کنند يا از طريق موج متوسط واگراز طريق موج کوتاه صدای مارا بهترمی شنويد، چه طول موج هايی صدای مارا بهتر بگوش شما ميرسانند؟ با تشکر قبلی از شنوندگان عزيز ما
TEL:202-6190392
FAX:202-2059369
e-mail:roundtable@voanews.com