در فرانسه برای پنجمين روز متوالی دهها هزار دانشجو در مخالفت با ژان ماری لوپن، نامزد راست افراطی فرانسه در انتخابات رياست جمهوری اين کشور در خيابانها راه پيمائی کردند. از روز يکشنبه که آقای لوپن يکی از دو برنده دور اول انتخابات اعلام شد، تقريبا در تما م شهر های بزرگ فرانسه همه روزه راه پيمائی شده است. آقای لوپن در روز پنجم ماه می در دور دوم انتخابات با ژاک شيراک رقابت خواهد کرد. آقای شيراک روز چهار شنبه در مصاحبه ای در تلويزيون فرانسه از تظاهرات عليه رقيب خود تمجيد کرد، اما از تظاهر کنندگان خواست آرامش را رعايت کنند. آقای لوپن با کسب ۱۷ در صد آرا در روز يکشنبه گذشته فرانسه را شگفت زده کرد. نظر سنجی ها حاکی از آن است که لوپن شانس چندانی برای پيروزی بر آقای شيراک ندارد .