پليس فيليپين ۳ نفر ديگر را در ارتباط با بمب گذاری های روز يکشنيه در شهر ژنرال سانتوز دستگير کرده است . در آن بمب گذاريها ۱۵ نفر کشته وبيش از ۶۰ نفر مجروح شدند . مقامات پليس می گويند سر گرم تحقيق در باره ارتباط احتمالی اين سه نفر ، که به عنوان تند رو های مسلمان معرفی شده اند، با گرو های تروريستی فيليپينی يا بين المللی هستند. با دستگيری های امروز پليس ۵ نفر را به ظن دست داشتن در بمب گذاری ها ی روز يکشنبه در بازداشت دارد . گروه های شورشی مسلمان و جدائی طلب در جنوب فيليپين فعال هستند .