در استراليا مقامات تلاش دارند به تازه ترين نا آرامی ها در بازداشتگاه مهاجران غير قانونی پايان دهند. از روز جمعه تا کنون در بازداشتگاه کرتين در شمال غرب استراليا دست کم ۳۰ نفر، از جمله تعدادی از نگهبانان زخمی شده اند. روز يکشنبه صد ها پناهجوی اين باز داشتگاه با سلاح های دست ساز بخش هائی از باز داشتگاه را اشغال کردند وکنترل آن را بدست گرفتند. آنها به شرايط زندگی شان در باز داشتگاه و احتمال باز گردانده شدن به کشور شان اعتراض دارند. برخی از معترضين تسليم شده اند اما بن بست هنوز ادامه دارد. اين تازه ترين مورد از ناآرامی ميان پناهجويانی است که دولت استراليا تقاضای آنها را رد کرده است .بيشتر پناهجويان افغان يا خاور ميانه ای هستند.