مصاحبه با يکی از زندانيان سياسی در مورد محاکمه چند تن از زندانيان سياسی در دادگاه انقلاب