صدها تن از سربازان بريتانيائی در عملياتی پُر دامنه عليه جنگجويان القاعده و طالبان که گمان ميرود در کوهستانهای شرق افغانستان مخفی شده اند به نيروهای ايالات متحده و سربازان افغان پيوسته اند. خبر انجام اين عمليات که ظاهراً چند روز پيش آغازشده ، امروز در پايگاه هوائی بگرام در شمال کابل اعلام شد. اين نخستين عمليات عمده سربازان بريتانيائی در افغانستان است و اولين باريست که واحد تفنگداران دريائی سلطنتی بريتانيا از زمان جنگ فالک لندز در بيست سال پيش تاکنون ، عملاً وارد نبرد ميشود . يک سخنگوی بريتانيائی گفت قرار است سربازان نيروهای متحد ، در سراسر اين منطقه که پيشتر يکی از پايگاههای القاعده و طالبان بوده است دست به عمليات تجسسی وسيعی بزنند . وی از ذکر جزئيات اين عمليات خودداری کرد .