جيانگ زمين رئيس جمهوری چين در سومين مرحله سفر جاری خود وارد نيجريه شده است هدف از اين ديدار، تقويت همکاريهای دوجانبه ميان چين و نيجريه است. قرار است جيانگ زمين در ديدا ر با اولوسگون اوبا سانجو، رئيس جمهوری نيجريه، مسائل سياسي، اقتصادd، وتکنولوژيکی را مورد گفتگو قرار بدهد.جيانگ زمين روز شنبه در طرابلس با معمر قذافی رهبر ليبی ديدار وگفتگو کرد.ايران و تونس دو کشور ديگری هستند که در سفر جاری مورد بازديد رئيس جمهوری چين قرار می گيرند.