بيشتر کشورهاي آمريکاي لاتين از برکناري آقاي چاوز از مقام رياست جمهوري ونزوئلا انتقاد کرده و آن را مغاير اصول دموکراسي دانسته اند. رهبران نوزده کشورِ آمريکاي لاتين که در کنفرانس سرانِ گروه ِ موسوم به گروهِ ريي يو در سان خوزه، در کشور کُستاريکا شرکت کرده بودند اقدام نظاميان ونزوئلا را به برکنار ساختن آقاي چاوز محکوم کردند