کنگره امريکا به مسائل افغانستان و زندگی زنان در اين کشور پرداخته است. مهتاب فريد از کنگره گزارش می دهد