رئيس جمهور پاراگوئه رسماً به فساد متهم شد. دادستان کل کشور، آقای لوئيز گونزالس را متهم ساخت که ۱۶ ميليون دلار از بانک مرکزی پاراگوئه برای مصارف شخصی برداشت کرده و در يک معامله در آمريکا که بهره بسيار می داده سرمايه گذاری کرده است. سخنگوی رياست جمهوری پاراگوئه می گويد اين اتهام، پوچ و مسخره است. قاضی بايد تشخيص بدهد که آيا شواهد برای استيضاح رئيس جمهور توسط کنگره و برکناری او کفايت می کند يا نه. اما کنگره پاراگوئه در تسلط طرفداران رئيس جمهور است.